การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานใต้” “The Research on the Buddhism for Development of Diversity of Culture in south  Isan” ในจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดการ-1
ดังนั้น นิสิตปริญญาโท ดังนี้ต่อไปนี้ ให้เข้าร่วมงานทุกรูป/คน
๑. พระมหาสิทธิพร ชวนปญฺโญ
๒. อภิชาติ  ปภสฺสโร
๓. พระมหาวิชาญ ปญฺญาวชิโร
๔. พระครูวาปีชัยธรรม
๕. พระอธิการบุญธรรม เขมรโต
๖. พระครูเนติปาลคุณ
๗. พระอธิการธนากร สุภาจาโร
๘. นายนะโม  สุขปราณี
๙. นายนิติเวท ทานประสิทธิ์
๑๐.นายณัฏฐพล อุ่นแก้ว
๑๑.พระสุพจน์  สุขวฑฺฒโน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์