โครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา
และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
จัดงานระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้อง บี ๕๐๔ อาคารบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

 
โครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒