แจ้งโครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์มีข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ […]

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพั […]

ขอเชิญนักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ในงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ “วิสาขบูชาโลก”

🙏เรียนเชิญ นักวิจัยทุกท่าน นำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังก […]

ขอแจ้งนักวิจัยรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 6/66 (ทุนส่วนงาน/ทุนงบการวิจัยสกสว. )

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์ แจ้งข่าว รายงานวิจัยความก้ […]

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์ แจ้งข้าวจ้า ประกาศสถาบันวิ […]

ขอประกาศยกย่องคุณงามความดีบุคลากรที่ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2565

ประกาศยกย่องคุณงามความดีบุคลากรที่ได้รับรางวัลนักวิจัยร […]

คณะกรรมการประกันคุณภาพ​ วข.นม. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ ระดับวิทยาเขต

คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่​ ของสำนักวิทยาลัยสงฆ์,สำนักวิ […]