ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Scan0003

Scan0002

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประกาศกำหนดสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558

ประกาศกำหนดสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558  
Read More
ประกาศกำหนดสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558

รับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)รุ่นที่ ๒ วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
Read More
รับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559

พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร ป.สศ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ (๒๐๓) อาคารเรียน ชั้น ๒ วิทยาเขตนครราชสีมา โดย พระราชสีมาภรณ์
Read More
พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร ป.สศ.

พิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) โดยมี พระเดชพระคุณพระสุธีวรญาณ (รศ.ดร.ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) ผู้เชี่ยวชาญประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา ประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “พระสงฆ์กับภาระการสอนศีลธรรมในโรงเรียน”
Read More
พิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

จัดสอบวัดผลปลายวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบวัดผลปลายวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้าสอบจำนวน ๔๖ รูป ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา [gallery
Read More
จัดสอบวัดผลปลายวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประกาศกำหนดสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558

ประกาศกำหนดสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558  
Read More
ประกาศกำหนดสอบและตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558

รับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)รุ่นที่ ๒ วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
Read More
รับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559

พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร ป.สศ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ (๒๐๓) อาคารเรียน ชั้น ๒ วิทยาเขตนครราชสีมา โดย พระราชสีมาภรณ์
Read More
พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร ป.สศ.

พิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) โดยมี พระเดชพระคุณพระสุธีวรญาณ (รศ.ดร.ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) ผู้เชี่ยวชาญประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา ประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “พระสงฆ์กับภาระการสอนศีลธรรมในโรงเรียน”
Read More
พิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

จัดสอบวัดผลปลายวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบวัดผลปลายวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้าสอบจำนวน ๔๖ รูป ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา }); });