พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร ป.สศ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ (๒๐๓) อาคารเรียน ชั้น ๒ วิทยาเขตนครราชสีมา โดย พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวถวายรายงาน รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข เลขานุการหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยากร

DSC_9577 DSC_9578 DSC_9579 DSC_9580 DSC_9582 DSC_9583 DSC_9584 DSC_9585 DSC_9586 DSC_9587 DSC_9588 DSC_9589 DSC_9590 DSC_9591 DSC_9592 DSC_9593 DSC_9594 DSC_9595 DSC_9596 DSC_9597 DSC_9598 DSC_9599 DSC_9600 DSC_9601 DSC_9602 DSC_9603 DSC_9604 DSC_9605 DSC_9606 DSC_9607 DSC_9608 DSC_9609 DSC_9610 DSC_9611 DSC_9612 DSC_9613 DSC_9614 DSC_9615 DSC_9616 DSC_9617 DSC_9618 DSC_9619 DSC_9620 DSC_9621 DSC_9622 DSC_9623 DSC_9624 DSC_9625 DSC_9626 DSC_9627 DSC_9628 DSC_9629 DSC_9630 DSC_9631 DSC_9632 DSC_9633 DSC_9634 DSC_9635 DSC_9636 DSC_9637 DSC_9638 DSC_9639 DSC_9640 DSC_9641 DSC_9642 DSC_9643 DSC_9644 DSC_9645 DSC_9646 DSC_9647 DSC_9648 DSC_9649 DSC_9650 DSC_9651 DSC_9652 DSC_9653 DSC_9654 DSC_9655 DSC_9656 DSC_9657 DSC_9658 DSC_9659 DSC_9660 DSC_9661 DSC_9662 DSC_9663 DSC_9664 DSC_9665 DSC_9666 DSC_9667 DSC_9668 DSC_9669 DSC_9670 DSC_9671 DSC_9672 DSC_9673 DSC_9674 DSC_9675 DSC_9676 DSC_9677 DSC_9678 DSC_9679 DSC_9680 DSC_9681 DSC_9682 DSC_9683 DSC_9684 DSC_9685 DSC_9686 DSC_9687 DSC_9688 DSC_9689 DSC_9690 DSC_9691 DSC_9692 DSC_9693 DSC_9694 DSC_9695 DSC_9696 DSC_9697 DSC_9698 DSC_9699 DSC_9700 DSC_9701 DSC_9702 DSC_9703 DSC_9704 DSC_9705 DSC_9706 DSC_9707 DSC_9708 DSC_9709 DSC_9710 DSC_9711 DSC_9712 DSC_9713 DSC_9714 DSC_9715 DSC_9716 DSC_9717 DSC_9718 DSC_9721 DSC_9722 DSC_9723 DSC_9724 DSC_9725 DSC_9726 DSC_9727 DSC_9728 DSC_9729 DSC_9730 DSC_9731 DSC_9732 DSC_9733 DSC_9734