จัดสอบวัดผลปลายวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบวัดผลปลายวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
มีผู้เข้าสอบจำนวน ๔๖ รูป ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา