พิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) โดยมี พระเดชพระคุณพระสุธีวรญาณ (รศ.ดร.ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) ผู้เชี่ยวชาญประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา ประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “พระสงฆ์กับภาระการสอนศีลธรรมในโรงเรียน” พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงาน พระเมธีสุตาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา กล่าวปิด ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา