รับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)รุ่นที่ ๒ วิทยาเขตนครราชสีมา
เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

pss5901 pss5902