Author Archive: มจร.โคราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เร…
Read more