เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา

krapra59

ประกาศโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา สอบวันที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ ชั้น 2 ห้อง 203

อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา 
***นิมนต์ตรวจสอบเลขที่สอบ อำเภอ ชื่อ ฉายา นามสุกล ให้ถูกต้อง 
***ท่านใดหลักฐานการสมัครไม่สมบูรณ์ นิมนต์นำส่งภายในวันพรุ้งนี้ครับ
***อนุญาตให้เข้าสอบเฉพาะผู้มีรายชื่อเท่านั้น งดรับสมัครเพิ่มเติม