ความเป็นมา

             หอพุทธศิลป์เป็นหอเก็บรวบรวม จัดแสดงและเผยแพร่พุทธศิลป์ประจำท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วย     เมตตาธรรมและวิสัยทัศน์ของพระเทพสีมาภรณ์ (นวล เขมสัจจวาที) เคยดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

       ซึ่งหอพุทธศิลป์เป็นงานศิลปะที่ช่าง/ศิลปิน สร้างขึ้นเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา หรือสร้างขึ้นเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่เป็นงานจิตรกรรม   ได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ วิหาร งานปฏิมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูป และงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ ศาสนสถานที่เป็นโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ สถูป เจดีย์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรมค าสอน วิถีชีวิตชาวบ้าน relojes imitacion ส่งผลให้งานพุทธศิลป์เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย สะท้อนลักษณะนิสัย บุคลิกภาพของคนไทยที่มีความสุภาพ อ่อนน้อม รักสงบ แจ่มใส สนุกสนาน เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความเข้าใจและจินตนาการที่ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการหมุนเวียน งานพุทธศิลป์ พุทธธรรม ศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎก สถานที่แสดงธรรม ฟังธรรม และนั่งสมาธิวิปัสสนาซึ่งเปิดให้บุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และจำหน่ายภาพพุทธประวัติที่วิจิตรงดงาม หนังสือธรรมะและของที่ระลึก  และเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ พุทธศาสนิกชน ที่มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเก่าๆ ที่ประสงค์จะมอบให้เป็นสมบัติกลางของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาสำหรับพระภิกษุสามเณร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มาดูศึกษาต่อไป ก็ยังนำมามอบให้หอพุทธศิลป์อยู่จนปัจจุบัน

   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอพุทธศิลป์

  ๑. เพื่อเป็นหอแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

  ๒. เพื่อรวบรวมพระพุทธรูปยุคสมัยและปางต่างๆ ทั้งที่เป็นไม้ หิน และโลหะวัตถุอย่างเป็นหมู่และเป็นระบบ

  ๓. เพื่อเก็บรวบรวมบริขารและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา และของชาวพุทธทั่วไป

  ๔. เพื่อเก็บรวบรวมใบลาน สมุดข่อย หนังสือ และตำรายาโบราณ ตลอดจนถึงภาพเขียน ภาพถ่าย ของบุคคลสำคัญๆ ทั้งทางศาสนาจักรและอาณาจักร