พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ปางมาวิชัย(ปางลีลา)

******************************************************

พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ปางมาวิชัย(ปางลีลา)

(ระหว่าง พ.ศ.๑๘๐๐-๑๘๙๓)

Posted in พุทธศิลป์คิวอาร์โค้ด.