เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รุ่น สร้าง มจร โคราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ดำเนินการ จัดสร้างเหรียญ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เพื่อหาทุนจัดสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ อาคารสถานที่ จำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นเสาร์ ๕ มหามงคล และ รุ่น มจร.นม.
ดำเนินการจัดสร้างโดย พระเทพสีมาภรณ์(นวล เขมสจฺจวาที) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษารองอธิการบดี
วิทยาเขตนครราชสีมา วัดบึง(พระอารามหลวง)