พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย

******************************************************

พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย  (ระหว่าง พ.ศ.๑๘๐๐-๑๘๙๓)

Posted in พุทธศิลป์คิวอาร์โค้ด.