คณะบริหารสมาคมศิษย์เก่า ได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่


คณะบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ซึ่งจะแต่งตั้งเป็นชุดที่ ๒ นำโดย ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ประธานสามาคมศิษย์เก่าเป็นผู้เปิดประชุม และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม