แรงศรัทธาและเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา

0

แรงศรัทธาต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร,หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและการจัดการเชิงพุทธ

พระสงฆ์และประชาชนสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก  สวนกระแสยุคโควิด ๑๙  นิสิตสมัครเรียน มจร วิทยาเขตนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รวม ๑๒๘ รูปหรือคน ป.ตรี รัฐศาสตร์ บรรพชิต ๒๖ รูป                                                   ป.ตรี รัฐศาสตร์ คฤหัสถ์ ๖๐ คน  ป.ตรี การจัดการเชิงพุทธ ๔๒ รูป

Share.

About Author