เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี – โท ปีการศึกษา 2564

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี – โท ปีการศึกษา 2564

✏️#ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

✏️#ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
?บรรพชิต (เรียนวันจันทร์-วันอังคาร)
?คฤหัสถ์ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

✏️#ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.) (เรียนวันจันทร์-วันอังคาร)

สอบถามเพิ่มเติม ดร.ชุติพนธ์ 0642895915

Attachments

File Description File size Downloads
jpg ใบสมัคร ป.ตรี 149 KB 64
Share.

About Author