คู่มือ (KNOWLEDGE MANAGEMENT, KM) เทคนิคการใช้ PLEARN:PLAY AND LEARN โดยใช้เทคนิค ACTIVE LEARNING ประกอบการสอนภ

close

คู่มือ (KNOWLEDGE MANAGEMENT, KM) เทคนิคการใช้ PLEARN:PLAY AND LEARN โดยใช้เทคนิค ACTIVE LEARNING ประกอบการสอนภ

Read more

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) รหัสรายวิชา 000204

close

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) รหัสรายวิชา 000204

Read more

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 English Teaching in the 21st Century คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอั

close

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 English Teaching in the 21st Century คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอั

Read more