ปณิธาน
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนากองวิชาการให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานกลางที่สร้างมาตรฐาน และความสมนัยทางวิชาการเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

พันธกิจ
(๑) พัฒนาและส่งเสริมการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการ
(๒) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำและพัฒนาหลักสูตร
(๓) พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
(๔) ชำระ ปริวรรต แปล สำรวจ ทำบัญชี สงวนรักษาและจัดพิมพ์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย
(๑) ตำราและผลงานทางวิชาการด้านปรัชญาและพระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้มาตรฐานทางวิชาการ เผยแพร่เป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เน้นศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
(๓) การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลได้มาตรฐาน โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ สนับสนุน ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ชำระ ปริวรรต แปล สำรวจ ทำบัญชี สงวนรักษาและจัดพิมพ์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งหนังสือเพื่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ทั้งในรูปเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์