ทำเนียบบุคลากร

                                                                             

 

พระมหาพัตร์ วชิราวุโธ, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

 
 

นางสาวศิริพร หาญพิชัย

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

 

พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางวาสนา เถาว์พุดซา

บรรณารักษ์

นายวรนุช แบบนา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 
 
 

ดร.คำนวน ไทยอัฐวิถี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนันทพร ดิษกิ่ง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง

เจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน