ขอแสดงความยินดีแด่ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์(สมจิต พุทธวิริโย) เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทาน ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแด่ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์(สมจิต พุทธวิริโย) อาจารย์ประจำ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ รุ่นที่ 50/2วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทาน ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชสลิตกุล ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558