Templates by BIGtheme NET
Home » ข่าวสาร/กิจกรรม » โครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มี พระสุธีวรญาณ,รศ.ดร. อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปาฐกถา เรื่อง แสงเงินแสงทองของการศึกษา พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ประธานกล่าวเปิด นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี กล่าวรายงาน โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาพุทธศาสนา ๑๗ รูป/คน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๓๖ รูป/คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๒๓ รูป/คน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ๑๕๓ รูป/คน
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๐ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ รูป/คน
วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา

humanslide