เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร491
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร369
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต366
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)418
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ2559436
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑414
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ411
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)498
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ2560463
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา437
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)412
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน482
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560445
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่487
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559829
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน551
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก645
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ505
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์537
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต794
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์537
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ522
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี529
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา601
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา554
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท557
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ555
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา573
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด613
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง635
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต571
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต628
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต597
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ627
pdf 014คำร้องทั่วไป782
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา916
jpg ใบขอแก้ F947
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน905
jpg ใบขอแก้ I986
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1703