เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร472
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร350
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต347
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)406
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ2559420
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑398
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ393
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)481
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ2560449
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา418
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)397
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน466
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560429
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่450
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559795
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน531
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก621
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ493
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์518
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต780
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์525
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ510
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี513
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา573
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา540
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท534
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ540
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา560
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด593
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง624
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต556
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต612
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต584
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ614
pdf 014คำร้องทั่วไป754
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา906
jpg ใบขอแก้ F929
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน887
jpg ใบขอแก้ I972
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1681