เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร419
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร313
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต314
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)364
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ2559383
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑372
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ364
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)414
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ2560416
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา382
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)366
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน419
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560374
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่401
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559719
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน485
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก572
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ467
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์485
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต750
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์496
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ482
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี485
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา521
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา508
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท497
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ513
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา523
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด563
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง589
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต526
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต570
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต551
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ583
pdf 014คำร้องทั่วไป702
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา871
jpg ใบขอแก้ F880
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน854
jpg ใบขอแก้ I924
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1631