เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร445
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร334
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต331
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)388
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ2559402
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑385
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ375
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)451
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ2560431
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา398
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)378
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน448
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560407
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่425
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559765
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน512
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก607
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ483
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์503
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต768
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์511
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ497
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี498
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา554
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา523
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท514
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ528
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา542
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด578
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง607
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต540
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต587
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต563
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ601
pdf 014คำร้องทั่วไป736
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา891
jpg ใบขอแก้ F906
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน871
jpg ใบขอแก้ I946
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1657