เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร286
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร300
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต302
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)354
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ2559372
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑362
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ357
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)381
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ2560405
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา374
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)357
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน409
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560365
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่390
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559685
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน446
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก552
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ459
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์475
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต741
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์485
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ472
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี471
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา504
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา496
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท487
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ504
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา510
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด554
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง566
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต519
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต560
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต537
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ573
pdf 014คำร้องทั่วไป677
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา848
jpg ใบขอแก้ F863
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน846
jpg ใบขอแก้ I903
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1608