เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร231
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร246
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต230
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)298
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ2559314
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑297
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ306
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)303
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ2560318
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา312
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)301
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน337
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560310
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่327
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559566
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน344
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก398
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ389
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์408
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต420
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์415
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ411
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี410
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา435
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา433
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท427
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ439
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา434
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด460
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง451
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต456
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต491
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต477
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ504
pdf 014คำร้องทั่วไป591
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา719
jpg ใบขอแก้ F771
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน788
jpg ใบขอแก้ I815
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1482