เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร258
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร272
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต271
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)329
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ2559345
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑328
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ334
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)339
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ2560350
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา347
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)331
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน376
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560339
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่361
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559639
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน376
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก462
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ421
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์439
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต450
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์452
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ439
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี443
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา464
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา464
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท459
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ468
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา466
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด517
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง481
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต484
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต526
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต506
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ537
pdf 014คำร้องทั่วไป629
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา757
jpg ใบขอแก้ F805
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน819
jpg ใบขอแก้ I844
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1532