เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร276
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร289
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต288
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)346
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ2559363
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑351
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ350
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)355
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ2560390
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา363
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)349
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน395
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560358
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่379
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559663
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน406
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก522
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ447
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์463
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต730
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์470
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ458
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี461
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา486
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา484
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท478
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ491
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา489
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด539
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง546
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต508
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต548
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต525
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ554
pdf 014คำร้องทั่วไป659
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา783
jpg ใบขอแก้ F830
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน834
jpg ใบขอแก้ I871
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1585