การแปลเพื่อการสื่อสาร ( TRANSLATION FOR COMMUNICATION ) – รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์