วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร


วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

ประวัติวัดป่าภูไม้ฮาว

วัดป่าภูไม้ฮาว เป็นวัดป่าสายหลวงปู่มั่น มีท่านพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต ศิษย์ท่านพระอาจารย์แบน ธนากโร แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร และวัดวังเพิ่มพระภาวนา ที่เขาใหญ่ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านเกิดเมื่อวันที่  29  มีนาคม  2491  ที่บ้านนาเหมือง  อำเภอพังโคน   จังหวดสกลนคร  บิดาเสียชีวิตตั้งแต่ครั้งยังเยาว์  มารดาจึงต้องทดงานหนักเพราะมุ่งมั่นที่จะบำรุงเลี้ยงลูก ๆ ทั้ง 6 คนให้มีความเจริญก้าวหน้า ท่านจึงมีโอกาสได้ร่ำเรียนในระดับดุดมศึกษาที่วิทยาลัยครูสกลนครและศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฌ ประสานมิตร เมื่อเรียนจบแล้ว เข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูนครปฐม เป็นเวลา  ๙ ปี  และศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิชาเอกศึกษาคณิตศาสตร์ เมื่อจบแล้วได้อาศัยเวลาในช่วงปิดภาคปลายซึ่งว่างเว้นจากงานสอน  อปสมบทที่วัดมหาธาตุ โดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนี  เป็นพระอุปัชฌาย์  ครั้งนี้ท่านบวชเพื่ออุทิศบุญให้แก่โยมมารดาที่เสียชีวิตไป โดยที่ยังไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ  ท่านได้บวชอีกครั้งกับท่านอาจารย์แบน ธนากโร ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร ถือปฏิบัติตามแนวพระป่าสังกัดธรรมยุติกนิกาย เริ่มนับพรรษา จนมาถึงปีพุทธศักราช 2557  นี้ ก็เป็นพรรษาที่  28  นอกจากนี้ท่านยังอุทิศเวลาให้กับงานพระศาสนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

งานพัฒนาวัดป่าภูไม้ฮาวให้เป็นสถานธรรมที่สัปปายะพร้อมด้วยกุฎิพัก  เสนาสนะป่า  ทางจงกรม ทางเดินภายในบริเวณวัดที่มีความปลอดภัย  รางกันไฟป่า  พร้อมระบบไฟฟ้า  น้ำ และรอกขนส่งสิ่งของ  เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ทยอยมาปฏิบัติอย่างไม่ขาดสาย

งานภาวนาพัฒนาจิตและอุทิศบุญที่วัดป่าภูไม้ฮาว โดยลงเทศนาสอน  พระ  เณร แม่ชี และญาติโยม ด้วยพระธรรมเทศนาที่เข้ทมข้นสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีมรรคผลเป็นแก่สาน  วันละ  2  ครั้ง  เป็นต้น แม้จะเป็นงานที่หนัก  ไม่มีวันว่าง  แต่ท่านก็มีฉันทะต่องานทุกงาน  ตามปณิธานของท่าน  ด้วยความเมตตา  โดยไม่มีประมาณ และด้วยความสำนึกในหน้าที่  ที่จะต้องสืบสานพระศาสนาให้ยั่งยืน  มีรากฐานมั่นคงถาวรสืบไป