ติดต่อ


(1.หัวหน้าโครงการย่อย) นายพิชิต  ปุริมาตร  หมายเลขบัตรประชาชน  3-3099-

00359-47-1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  เลขที่  419

บ้านหัวถนน  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4426-4560

มือถือ 083-6819533 E-mail : pichitpuri2@hotmail.com

(2.หัวหน้าโครงการย่อย)  ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล เลขที่บัตรประชาชน      3-3208-00281-88-0 อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เลขที่419 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โทร.0-4426-4560
โทรศัพท์มือถือ 080-1715223  E-mail : Phonsetthi@hotmail.co.th

(3.หัวหน้าโครงการย่อย) นายวินัย  ภูมิสุข  หมายเลขบัตรประชาชน  3-3207-

00010-10-8  หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา เลขที่ 419 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4426-4560 มือถือ 081-6610861

E-mail: winai.mcu@gmail.com

(4.หัวหน้าโครงการย่อย) นายประพันธ์  นึกกระโทก  เลขที่บัตรประชาชน  3-3001-

00818-24-4 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา เลขที่  419 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา  โทร.0-4426-4560 มือถือ  081-6003793  E-mail :

prmcukorat@gmail.com

 

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เลขที่ 419 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์  0-4426-4560