เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563

แจ้ง..นิสิตปริญญาตรี​ มจร.ทุกรูป/ท่าน
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีใหม่ ปี 2563 ทุกท่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563