การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การใช้คู่มือ และการใช้ Template สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์.. นิสิตป.เอก&ป.โท​ วิทยาเขตนครราชสีมา
บัณฑิตวิทยาลัย มจร … ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ​ (เรียนแบบออนไลน์)​
โครงการบริการวิชาการ เริ่มจัดอบรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
========ชื่อชุดโครงการ =========
“การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การใช้คู่มือ และการใช้ Template สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์”
ชุดโครงการประกอบด้วย 3 หลักสูตร (สามารถเลือกลงทะเบียนเฉพาะหลักสูตรที่ต้องการได้) มีรายละเอียดดังนี้

(หลักสูตร 1) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ Google Application, Line Application และ Cloud เทคโนโลยี สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์”

(หลักสูตร 2) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์”

(หลักสูตร 3) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint ขั้นพื้นฐาน สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์”

หมายเหตุ
1) รุ่น 1/2563 จัดอบรมวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 [สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน]
2) รุ่น 2/2563 จัดอบรมวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563 [สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน]
3) รุ่น 3 เป็นต้นไป… นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถติดตามกำหนดการอบรมได้จาก Link ด้านล่าง
4) ทั้ง 3 หลักสูตร อบรมแบบต่อเนื่อง 5 วัน ระหว่างวันที่ 1-5 ของเดือน

ลงทะเบียนเข้าอบรม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
http://www.grad.mcu.ac.th/mcutech/template/register.html
Cr:บัณฑิตวิทยาลัย​ มจร.