73669-OE4JJU-998

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ชมรมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (ชสดย.) และสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา มจร. นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณสถานีวิทยุ
***************
จึงขอเชิญชวนเด็กเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาพัฒนาคุณธรรม ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมากมาย
รางวัลที่ ๑ เงินสด ๒,๐๐๐
รางวัลที่ ๒เงินสด ๑,๕๐๐
รางวัลที่ ๓ เงินสด ๑,๐๐๐
รางวัลชมเชย ๕๐๐
รวมประถมศึกษา+มัธยมศึกษา= ๑๐,๐๐๐

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ
๑. ระดับประถมศึกษา
๒. ระดับมัธยมศึกษา
รับไม่จำกัดจำนวน ข้อมูลที่ใช้ในการตอบปัญหาให้ศึกษาจาก หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี

สมัครด่วน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มจร. FM ๙๙.๗๕ MHz
โทร. (๐๔๔)-๙๒๔๕๕๕,๐๙๘-๑๕๖๖๔๙๒
วันเด็กปีนี้…พบกันที่ มจร. นะครับ

***************

001 002