มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์ประสานงานโคราช จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ มจร.&มมร. โคราชเกมส์ ครั้งที่ 4 พระครูบวรคณานุศาสน์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานโคราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักกีฬา อาจารย์วทัญญู ภูครองนา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวรายงาน วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี