ประวัติโครงการวิจัย


แผนงาน     การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารและจัดการท่องเที่ยว

หัวข้อย่อย   ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยว

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)      การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                   (ภาษาอังกฤษ) The Potential Development of Buddhist Tourist Attractions

in the Northeast

ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย (จำนวน 4 โครงการย่อย)

(ภาษาไทย)      (1) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                   (ภาษาอังกฤษ)  The Potential of Buddhist Tourist Attractions in the Northeast

                   (ภาษาไทย)      (2) รูปแบบและกระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                   (ภาษาอังกฤษ) Forms and Management Processes of Buddhist Tourist

Attractions in the Northeast

                   (ภาษาไทย)      (3) พฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

ทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                    (ภาษาอังกฤษ) Behaviors and Interests of Tourists in Buddhist Tourist

Attractions in the Northeast

                   (ภาษาไทย)      (4) การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่แหล่งท่องเที่ยวทาง

พุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                   (ภาษาอังกฤษ) Adding Values Promotion of Buddhist Tourist Attractions in

the Northeast

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก