วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี


วัดโพธิสมภรณ์

 

ลักษณะเด่นวัดโพธิสมภรณ์ทางประวัติศาสตร์

วัดโพธิสมภรณ์เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  ซึ่งสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้

ลักษณะเด่นวัดโพธิสมภรณ์ทางกัมมัฏฐาน

วัดโพธิสมภรณ์เป็นวัดสายกัมมัฏฐาน  ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานในชั้นที่ 2 จัดแสดงภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  สะท้อนภาพประวัติศาสตร์ของพระสงฆ์ในวัดโพธิสมภรณ์มุ่งศึกษากัมมัฏฐาน  ปฏิบัติสืบต่อตามครูอาจารย์

ลักษณะเด่นวัดโพธิสมภรณ์ของพระบรมธาตุธรรมเจดีย์

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี อีกหนึ่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวอุดรฯ จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บรรจุคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี ที่อยู่ตำบลหมากแข้ง ถนนเพาะนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดสร้างขึ้น ในปี 2550 เป็นปูชนียสถานสำคัญ ศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บรรจุคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

 

ลักษณะเด่นวัดโพธิสมภรณ์ทางโบราณวัตถุ

 

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดโพธิสมภรณ์ เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาที่เจริญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้

พระพุทธรูปทองสำริด          เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย(หลวงพ่อพระพุทธรัศมี) หน้าตักกว้าง ๑.๕๕ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร อายุประมาณ ๖๐๐ ปี สมัยสุโขทัย เป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระประธานองค์นี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรด้วย

พระพุทธรูปศิลาแลง           เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สูง ๙๕ เซนติเมตร กว้าง ๒๔ เซนติเมตร สมัยลพบุรี อายุประมาณ ๑,๓๐๐ ปีประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถพระพุทธรูปองค์นี้ชาวเมืองอุดรให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มักจะมีคนมากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอ จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า “พระขอ” ซึ่งหมายถึงหากเราขออะไรก็จะได้อย่างนั้นนั่นเอง

 

ต้นพระศรีมหาโพธิ์              เป็นต้นโพธิ์ที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา มอบให้รัฐบาลไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้นำมาปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔

 

รอยพระพุทธบาทจำลอง         ทำด้วยศิลาแลง อายุประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ

 

ตู้พระไตรปิฎกลายทองลดน้ำ    สร้างในพระนามเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒

 

พระบรมธาตูธรรมเจดีย์           กำลังดำเนินการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จและเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะอย่างเป็นทางการ ต้นเดือนกันยายน 2552 นี้

 

ส่วนกิจกรรมเด่นนอกจากลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์

 

ส่วนกิจกรรมเด่นนอกจากลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์  เป็นกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา32  ตั้งอยู่ ณ ศาลา 100 ปี ในวัดโพธิสมภรณ์  เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจการปฏิบัติกรรมฐานช่วงวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 18.00-20.30 น  เฉพาะวันอาทิตย์  เวลา 9.00-16.30 น.

และกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก  ในระยะสั้นๆ  เป็นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  บริเวณรอบพระบรมธาตุธรรมเจดีย์วัดโพธิสมภรณ์  เริ่มเวลา 20.00 น.  จุดมุ่งหมายของการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 โดยมีพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์จำนวนมาก