วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์


วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

ด้านประวัติ

วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์  นับเป็นวัดสำคัญของเมืองสุรินทร์   เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ใกล้เคียงกับอายุของเมืองสุรินทร์ สร้างโดย พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกต่อมาใน ปี พ.ศ. 2476 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าคณะมณฑล ได้ตั้งให้วัดบูรพารามเป็นวัดในสังกัดคณะธรรมยุตแห่งแรกของสุรินทร์ และได้นิมนต์พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) พระสงฆ์สายปฏิบัติธุดงค์กรรมฐาน  ให้มาประจำอยู่ที่วัดบูรพาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และร่วมเป็นคณะพระสังฆาธิการ

ภายในวัดบูรพาราม เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระชีว์ (หลวงพ่อประจี) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสุรินทร์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพาราม ประดิษฐานอยู่ในมณฑปจัตุรมุข นับเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวสุรินทร์เคารพบูชาอย่างมาก

วัดบูรพารามเป็นวัดที่ พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) พระเถระสายพระกัมมัฏฐานด้านการภาวนาจิต ทีมีชื่อเสียงแผ่ไพศาล ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมสายพระกัมมัฏฐาน ท่านได้เคยจำพรรษาอยู่ ณ วัดบูรพาราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 จนกระทั่งมรณภาพ พ.ศ. 2526 ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลย์ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พร้อมทั้งภาพประวัติพระเถระด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน อันประกอบด้วยพระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่นและลูกศิษย์

ด้านการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

การปฏิบัติกัมมัฏฐานภายในวัดบูรพาราม