บทความวิจัย

บทความวิจัย

File Description
pdf วิเคราะห์แนวคิดเรื่องการระลึกชาติกับความรู้ติดตัวมาแต่กำเนิดในพุทธปรัชญาเถรวาท พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
pdf ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.
pdf ไตรสิกขากับการพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.
pdf แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสูตร พระพีรานุวัฒน์ อริยานุวตฺโต, ดร.
pdf วิเคราะห์การเผชิญความตายอย่างสงบตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.
pdf การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมฯ พระครูภัทรจิตตาภรณ์
pdf การตีความคำสอนเรื่องอิทัปปัจจยตาของพุทธทาสภิกขุ ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf การทำบุญอุทิศในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf แนวคิดการเผยแผ่คำสอนพุทธศาสนากับหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน ดร.ประวิทย์ บุญใจ
pdf แนวคิดเกี่ยวกับอริยสัจ 4 ตามหลักพุทธปรัชญา ดร.เสรี ศรีงาม
pdf วิเคราะห์การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห์เทียบเคียงพระพุทธศาสนาเถรวาท ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
pdf ครุกรรมฝ่ายดีในพระพุทธศาสนา เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี
pdf การประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้ำมูลฯ มนัสพล ยังทะเล
pdf การศึกษาขันติบารมีของพระโพธิสัตว์ กรณีศึกษาพระจันทกุมาร พระครูวิบูลปัญโญภาสและพระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.
pdf รูปแบบและการสอนวิปัสสนากัมมัฎฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์(แก่น อนงฺคโณ) พระครูสุภาจารคุต และ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf การปรับใช้โอสถในเภสัชชขันธกะเพื่อการรักษาโรคในปัจจุบัน พระครูอุดมวรปัญญาและดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระพจน์ กิตฺติปุญฺโญและพระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
pdf ศึกษาเปรียบเทียบความกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญากับความกตัญญูกตเวทีในปรัชญาขงจื้อ พระชัชพล พฺรหฺมโชโต ดร.เสรี ศรีงามและดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf ศึกษาปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ้าอโศกมหาราช พระสุเมียส คมฺภีรปญฺโญและพระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
pdf ศึกษาวิเคราะห์สัปปายะเพื่อสนับสนุนการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระสมุห์วิชาญ ทีปธมฺโมและดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf การเผยแพร่ธรรมะผ่านระบบหอกระจายเสียงของชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก้วบ้านก้านเหลืองดงฯ พระครูสิทธิสารธรรมและดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน