ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ และมีผู้สนใจส่งข้อเสนอขอรับสนับสนุนทุนนั้น ในการนี้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ เรื่อง ผลการพิจารณาดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ได้รับทุน มาดำเนินการทำสัญญาวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๒๕ มีนาคม นี้

เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา