ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 8

พระพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของมนุษยชาติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าจนพบและเผยแผ่แก่หมู่ชนสืบมา โดยมีฐานการเริ่มต้นอยู่ในเขตเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เอเชียตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายตลอดจนมีบทบาทเป็นหนึ่งในองค์กรนำสำคัญ ทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาตลอดจนการให้การศึกษาและเผยแผ่ เฉพาะการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ได้จัดการสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติอย่างต่อเนื่องแล้ว ๗ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๑๑ ปี ของพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์– เงื่อมอินทปัญโญ) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นชาติภูมิสถานของพุทธทาสภิกขุและได้ริเริ่มการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา เป็นครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในขณะที่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสืบสานงานของพุทธทาสภิกขุ มีเป้าหมายการขยายงานนานาชาติตามปณิธานและแนวทางของพุทธทาสภิกขุโดยได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว จึงมีความตกลงให้การสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ และ การสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการจัดเนื่องในโอกาส ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาว่าด้วย “พุทธธรรมกับสังคม”(Dhamma and society)โดยเน้นประเด็นที่สังคมโลกและสังคมไทยกำลังแสวงหาหนทางเพื่อการฟื้นฟูในหมู่มนุษยชาติ ได้แก่ จิตใจและปัญญาญาณ(Mind&Spirituality) , เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน(Economic&Sustainable Development), สังคมกับการเมือง(Socio-politics)และ การสานงานของพุทธทาสภิกขุ
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ibrs2017.org