ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ2560 (Thailand Research Expo 2017)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน”มหกรรมวิจัยแห่งชาติ2560 (Thailand Research Expo 2017)
ภายใต้หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพ ผู้สนใจส่งผลงานเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในงานดังกล่าวได้ที่ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

โครงการมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560

แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ 0861050229