มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference

เอกสารเพิ่มเติม