สกว ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

สกว จัดให้มีโครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนเพื่อชุมชนและสังคม”เพื่อพัฒนานักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยคาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน สกอ.เพื่อสร้าง “นักวิชาการรับใช้สังคม”ตามประกาศ ก.พ.อ.ปี ๒๕๕๖(เรื่องกลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตรจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๖) โครงการ “พัฒนานักวิจัย และระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม”จึงจัดสรรทุนวิจัยนำร่องสำหรับปี ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ชื่อ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=230&Itemid=290