แบบประเมินต่าง ๆ บัณฑิตศึกษา

File File size Downloads
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาปรัชญา 83 KB 15
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพระพุทธศาสนา ป.โท 83 KB 11
doc แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพ สาขาพระพุทธศาสนา ป.โท 238 KB 16
doc แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพ สาขาวิชาปรัชญา ป.โท 245 KB 17
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา 113 KB 15
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 113 KB 12
doc แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สาขาปรัชญา 124 KB 14
doc แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ป.โท 124 KB 13