ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปิดเรียนเนื่องในช่วงเทศกาลออกพรรษาประจาปี ๒๕๖๑

0
103

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ปิดเรียนเนื่องในช่วงเทศกาลออกพรรษาประจาปี ๒๕๖๑

 ประกาศมหาวิทยาลัย-เรื่อง-ปิดเรียน22 (1)