วันเสาร์, เมษายน 20, 2019
พระราชกฤษฎีกา มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

0
38

พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา ๒๕๖๑