วันเสาร์, ธันวาคม 15, 2018
พระราชกฤษฎีกา มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

0
16

พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา ๒๕๖๑