งานฌาปนกิจศพ นางมุกดา ป้อมหิน

0
111

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไปของนางมุกดา  ป้อมหิน บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดโคกพรหม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และจะได้ฌาปนกิจในวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. และขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมงานฌาปนกิจ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว