ฎีกา พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา, เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ใ…

0
49

[ad_1]
ฎีกา พระราชสีมาภรณ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา, เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
ในการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร เพื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ


[ad_2]

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา