พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมคณะผู…

0
47


พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน มจร วิทยาเขตแพร่ โดยมีพระราชเขมากร,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตแพร่ ให้การต้อนรับ ๘ ก.ย. ๖๐

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา