ประกาศผลการคัดเลือกพระสอนเชี่ยวชาญ ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้เปิดรับสมัครพระ…

0
53

[ad_1]

ประกาศผลการคัดเลือกพระสอนเชี่ยวชาญ
ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมให้ส่งผลงานคัดหาพระต้นแบบ(พระเชี่ยวชาญ)เพื่อจัดการองค์ความรู้และเผยแผ่ให้กับพระสอนศีลธรรมทั่วไป และเพื่อเข้ารับโล่เกียรติคุณพร้อมทุนพัฒนาการสอนศีลธรรม บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียยร้อยจึงประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ ตามรายชื่อดังนี้ ขอให้พระสอนศีลธรรมที่ได้รับคัดเลือก ได้ตอบแบบตอบรับและติดตามข่าวสารได้ที่ www.krupra.net และ Mcu Contest3 หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ พระมหาณรงค์ราช โทร.๐๘๗-๔๙๙๘-๒๔๐ คลิกดูประกาศhttps://www.krupra.net/mcucontest3/images/echoresult_4.pdf
[ad_2]

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา