วิทยาเขตนครราชสีมา ประชุมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุก…

0
53

[ad_1]
วิทยาเขตนครราชสีมา ประชุมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ โดยมีพระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม[ad_2]

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา