สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรีย…

0
30


สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิด/มอบนโยบาย พระเมธีสุตาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี กล่าวถวายรายงาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๙๘ รูป เข้าอบรม พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา กล่าวปิดโครงการ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๐ ห้องประชุมอาคารพระเทพวิทยาคม
Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา