กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพทา…

0
22


กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU-GET วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนคราชสีมา


Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา