กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพทา…

0
29

[ad_1]
กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU-GET วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนคราชสีมา
[ad_2]

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา