ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโดเมนชื่อเว็บไซต์ทั้งหมดของวิทยาเขตนครราชสีมา

0
34

เนื่องด้วยเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่งานกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ให้บริการสารสนเทศ ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ อีบุ๊กส์ อีเลินนิ่ง เอกสารออนไลน์ ฯลฯ ของส่วนงานสาขาวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดให้เป็นไปตามโดเมนหลักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดังนั้นกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนวิชาการ  สำนักวิชาการ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดเมนชื่อเว็บไซต์จากเดิม www.mcunkr.com มาเป็น www.nkr.mcu.ac.th มีรายการเปลี่ยนแปลงโดเมนของชื่อเว็บไซต์ภายใต้เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตามเอกสารรายการโดเมนชื่อเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่แนบมาพร้อมนี้

ตามรายการชื่อเว็บไซต์ดังนี้
– เว็บไซต์หลักวิทยาเขตนครราชสีมา www.nkr.mcu.ac.th
– เว็บไซต์สำนักวิชาการ www.nkr.mcu.ac.th/vichakarn
– เว็บไซต์คณะพุทธศาสตร์ www.nkr.mcu.ac.th/buddha
– เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.nkr.mcu.ac.th/karu
– เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ www.nkr.mcu.ac.th/human
– เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ www.nkr.mcu.ac.th/politic
– เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา www.nkr.mcu.ac.th/gs
– เว็บไซต์ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในรร. www.nkr.mcu.ac.th/pss
– เว็บไซต์ระบบอีเลินนิ่ง www.nkr.mcu.ac.th/e-learning
– เว็บไซต์เว็บไซต์อีบุ๊ค www.nkr.mcu.ac.th/e-book
– เว็บไซต์ระบบเอกสารออนไลน์ www.nkr.mcu.ac.th/files
– เว็บไซต์ห้องสมุด มจร โคราช www.nkr.mcu.ac.th/lib
– เว็บไซต์ระบบห้องบริการอินเทอร์เน็ต www.nkr.mcu.ac.th/101
– เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา www.nkr.mcu.ac.th/qa
– เว็บไซต์การจัดการความรู้ www.nkr.mcu.ac.th/km
– เว็บไซต์งานวิจัย www.nkr.mcu.ac.th/research
– เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า มจร โคราช www.nkr.mcu.ac.th/alumni
– เว็บไซต์ระบบคลังภาพกิจกรรม www.nkr.mcu.ac.th/gallery
– เว็บไซต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน www.nkr.mcu.ac.th/krupra
– เว็บไซต์สถานีวิทยุ FM. 99.75 Mhz. www.nkr.mcu.ac.th/fm
– เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์หอพุทธศิลป์ www.nkr.mcu.ac.th/buddhasil
– เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรมฯ www.nkr.mcu.ac.th/tour
– เว็บไซต์กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ www.nkr.mcu.ac.th/it
– เว็บไซต์หลักเก่า www.nkr.mcu.ac.th/2556
– เว็บไซต์ห้องสมุดพระราชปวราจารย์ http://nkr.mcu.ac.th/pawarajarn